Chính sách dành cho người bán hàng từ PrintBase & PrintHub

ShopBase, PrintBase và PrintHub là 3 sản phẩm thuộc OpenCommerce Group. Trong đó:
1. Chính sách của PrintBase
1.1. Chính sách của PrintBase
1.2. Các trường hợp PrintBase chịu trách nhiệm, không trừ vào lợi nhuận của Người bán
Các trường hợp đơn đã được xử lý nhưng gặp các vấn đề dưới đây, PrintBase sẽ tự làm việc với Người mua và chịu hoàn tiền một phần hoặc toàn phần (nếu cần) mà không trừ vào lợi nhuận của Người bán.
1.3. Các trường hợp trừ vào lợi nhuận của Người bán
Các trường hợp trừ vào lợi nhuận của Người bán sẽ được tính trực tiếp vào PrintBase Balance. Nếu tài khoản Balance bị âm, số tiền sẽ bị trừ trực tiếp vào thẻ được liên kết với PrintBase Balance.
Note: Các khoản phí Người bán được hoàn/ không được hoàn cho đơn PrintBase bị hủy có thể tìm tại đây.
2. Chính sách của PrintHub
2.1. Xử lý đơn hàng
2.2. Vận chuyển đơn hàng
2.3. Khiếu nại về đơn hàng
3. Ghi chú

Sell & get profit the fastest way with our all-in-one Print-on-Demand solution

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

© PrintBase 2024. All rights reserved.